Zapytanie ofertowe


12/03/2017


Zlecenie usługi jest planowane w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 Go To Brand II, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie zestawu automatyki budynkowej.

Termin dostarczania ofert upływa w dniu:  24.03.2017, godz. 15.00. 
Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w przetargu zostały określone w zapytaniu ofertowym:

Pełna treść zapytania

Załącznik 1

Załącznik 2

Załączniki do pobrania

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań między Oferentem a Zamawiającym

 

Osoba do kontaktu
Anna Kromska
tel.: (61) 622 75 50
e-mail: akromska@icomfort.pl


Trwa ładowanie